Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2023 -2025

Ngày 29/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Công Vinh ký Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh thành lập mới khoảng 45 tổ chức kinh tế tập thể (gồm HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác), thu hút khoảng 315 thành viên tham gia. 100% số HTX, liên hiệp HTX tổ chức, hoạt động theo của Luật HTX, 60% tổng số HTX hoạt động đạt loại khá trở lên, 45% cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra, tỉnh cũng xây dựng khoảng 50 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững, phấn đấu có khoảng 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, HTX có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức.

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  trên địa bàn tỉnh theo các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, tăngcường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều  kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát triển đa dạng và bền vững các mô hình hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của địa phương.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm. Triển khai, tuyên truyền phổ biến nội dung rộng rãi các nội dung của Chương trình tới các đối tượng điều chỉnh thụ hưởng chính sách hỗ trợ của chương trình này. Tham gia thực hiện một số nội dung hỗ trợ của Chương trình phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hàng năm, căn cứ yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã./. 

BBT


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 51384780