Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Trang tin đại hội
Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình: Tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021
 
Ngày 25/3/2022, Qũy tín dụng  nhân dân cơ sở xã Hòa Bình tổ chức tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021. Quỹ tín dụng Hoà Bình hoạt động chủ yếu trên địa 03 xã Hòa Bình, xã Hòa Hưng và xã Hòa Hội nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để cho vay thành viên và các hộ nghèo vùng nông thôn huyện Xuyên Mộc. Đến tham dự đại hội có đại diện của UBND xã Hòa Bình, đại diện chi nhánh ngân hàng nhà nước, đại diện ngân hàng HTX chi nhánh TP. HCM, đại diện Liên minh HTX tỉnh và hiện diện của 120 thành viên quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình tham dự.

Năm 2021, theo báo cáo kết quả tình hình hoạt động của Qũy tín dụng cơ sở Hòa Bình kết nạp thêm 136 thành viên nâng tổng số thành viên của quỹ lên 1.199 thành viên. Vốn hoạt động là 75,8 tỷ đồng ( đạt 103,9% so với kế hoạch năm). Vốn huy động là 68,5 tỷ đồng ( đạt 103,8% so với kế hoạch năm). Doanh số cho vay là 81,3  tỷ đồng. Kết quả năm 2021, quỹ đạt lợi nhuận trước thuế là 1,7 tỷ đồng.

Phương hướng hoạt động năm 2022, hoạt động trọng tâm của quỹ là nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo thu hồi nợ đến hạn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Duy trì điều hành các biện pháp huy động vốn tiền gửi tiết kiệm tại chỗ, đảm bảo nguồn vốn ổn định đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên phục hồi sản xuất sau đại dịch covid19. Quỹ phấn đấu tăng nguồn vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, nguồn vốn hoạt động 88,2 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 75,5 tỷ đồng, phấn đấu kết quả hoạt động kinh doanh đạt lợi nhuận sau thuế là 1,6 tỷ đồng.

LÂM NGUYỄN

Quỹ tín dụng nhân dân Phước Hải: Tổ chức đại hội thành viên năm 2021 và nhiệm kỳ V (2022-2026)

Ngày 29/03/2022, Quỹ tín dụng nhân dân Phước Hải đã tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021 và đại hội nhiệm kỳ V (2022-2026). Quỹ tín dụng Phước Hải hoạt động chủ yếu trên địa bàn thị trấn Phước Hải và hai xã Lộc An, xã Phước Hội, nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để cho vay thành viên và các hộ nghèo trong địa bàn, thực hiện mục tiêu tương trợ và hỗ trợ thành viên, cùng thành viên xây dựng và phát triển kinh tế gia đình góp phần cùng địa phương xây dựng và phát triển an sinh xã hội bền vững.

Theo báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV (2017-2021), Quỹ  Phước Hải trong điều hành hoạt động luôn bám sát hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong công tác tín dụng, quỹ giải ngân hàng ngàn lượt cho thành viên vay vốn, tạo điều kiện cho nhiều thành viên thoát nghèo, phát triển kinh tế ổn định và làm ăn có lãi.  Về công tác huy động vốn, quỹ  phấn đấu huy động vốn với chất lượng uy tín, luôn tạo sự gần gũi thân thiện với khách hàng nhằm mục tiêu huy động vốn nhàn rỗi trong khu dân cư để đáp ứng nhu cầu cho vay giúp các thành viên phát triển sản xuất. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ như sau: Doanh số cho vay bình quân đạt 105,8%/năm; Nguồn vốn hoạt động cuối nhiệm kỳ đạt 52.211 triệu đồng, tăng 180,5% so với nhiệm kỳ III; Lợi nhuận bình quân đạt khoảng 250 triệu đồng/năm. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, ông Huỳnh Trung Tín được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà Dương Thị Ngọc Sương tái cử bổ nhiệm chức vụ Giám đốc quỹ.

Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ IV, HĐQT đề ra phương hướng nhiệm kỳ V (2022-2026) là: Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tăng trưởng tín dụng, nâng cao công tác thẩm định, hiệu quả trong đầu tư vốn cho vay thành viên, đôn đốc thành viên trả đầy đủ nợ gốc và lãi kịp thời đúng hạn, hạn chế nợ xấu phát sinh, kết quả hoạt động duy trì thu nhập cao hơn chi phí; Củng cố nâng cao chất lượng họat động Quỹ, phát triển thêm dịch vụ tín dụng phù hợp với quy mô nguồn vốn, đẩy mạnh đầu tư cho thành viên, hộ gia đình và cá nhân vay tăng gia sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn phấn đấu tăng trưởng tín dụng; Tăng cường các giải pháp huy động tiền gửi tiết kiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì các tổ chức chính trị, đoàn thể là chi bộ đảng và công đoàn phát triển vững mạnh tại cơ quan, không ngừng chăm lo và từng bước nâng cao đời sống của CBCNV làm việc tại QTDND;  tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ xây dựng đội ngũ kế thừa, cụ thể các chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ: Tổng nguồn vốn đạt 72 tỷ đồng, trong đó vốn huy động 66 tỷ đồng, vồn điều lệ và các quỹ 6 tỷ đồng, dư nợ cho vay 50 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 500 triệu đồng/năm.

  Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc: Tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021

Ngày 30/3/2022, Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc đã tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021. Quỹ tín dụng Xuyên Mộc hoạt động chủ yếu trên địa bàn thị trấn Phước Bửu và 03 xã Xuyên Mộc, xã Phước Tân, xã Phước Thuận nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để cho vay thành viên và các hộ nghèo vùng nông thôn huyện Xuyên Mộc.

Năm 2021, theo báo cáo kết quả tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng Xuyên Mộc gặp khó khăn do ảnh hưởng ảnh hưởng dịch Covid – 19 các thành viên vay vốn chủ yếu là đầu tư cho nông nghiệp. Quỹ kết nạp thêm 113 thành viên nâng tổng số thành viên của quỹ lên 688 thành viên. Vốn hoạt động là 52 tỷ đồng; Vốn huy động là 43,4 tỷ đồng ( đạt 96% so với kế hoạch). Doanh số cho vay là 44,7 tỷ đồng. Kết quả năm 2021, quỹ có lợi nhuận sau thuế là 608 triệu đồng. Phương hướng hoạt động năm 2022 hội đồng quản trị quỹ Xuyên Mộc đề ra các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch luôn bám sát các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương để đầu tư vốn có hiệu quả, phù hợp với nguồn vốn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân an toàn, hiệu quả và phát triển. Quỹ tín dụng nhân dân Xuyên Mộc tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ tín dụng;  Tăng cường tập trung nguồn lực xử lý nợ xấu; Kết nạp 50 thành viên mới;  Tăng tổng nguồn vốn hoạt động lên 63,7 tỷ đồng, vốn huy động 47 tỷ đồng, dư nợ cho vay 51 tỷ đồng. Quỹ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng tín dụng để đạt lợi nhuận trước thuế là 650 triệu đồng. 

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Bình Châu: Tổ chức đại hội đại biểu thành viên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2022-2026)

Ngày 31/3/2022, Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2022-2026). Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu hoạt động trên địa bàn hai xã Bình Châu và Hòa Hiệp, với ngành nghề kinh doanh tiền tệ, nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ vốn kịp thời cho thành viên phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, tiêu dùng. Đến tham dự đại hội có đại diện của Ủy ban nhân dân: xã Bình Châu, xã Hòa Hiệp, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, đại diện Liên minh HTX tỉnh và sự hiện diện của 200 thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu tham dự.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo nhiệm kỳ III 2017-2021 và phương hướng nhiệm kỳ IV 2022-2026; báo cáo công khai tài chính; dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương… Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu kết nạp thêm 212 thành viên nâng tổng số thành viên của Quỹ lên 1.274 người. Vốn huy động tại chỗ là 41,8 tỷ đồng (tăng 9,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020). Dư nợ cho vay là 54 tỷ đồng (tăng 9 tỷ đồng so với năm 2020). Kết quả năm 2021, Quỹ có chênh lệch thu nhập so với chi phí là 499 triệu đồng. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên, ông Nguyễn Hữu Đức tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đào Văn Quân được Đại hội tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Giám đốc quỹ.

Phát huy kết quả đạt được, Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2022: Thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu quỹ tín dụng; kết nạp thêm 100 thành viên mới;  tăng nguồn vốn điều lệ lên 3,5 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tiền gửi 47 tỷ đồng; phấn đấu kết quả hoạt động kinh doanh đạt lợi nhuận là 500 triệu đồng. Để đạt các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Bình Châu đề ra các giải pháp thực hiện như: Mở rộng tín dụng đi đôi với tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng hợp lý tương ứng với tăng trưởng nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành nghề, đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của ngành và UBND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên, khách hàng tiếp cận vốn vay trên cơ sở rà soát, đơn giản hoá và rút ngắn quy trình, thủ tục nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp quy định của pháp luật, góp phần đẩy lùi tín dụng đen; mở rộng quy mô hoạt động phù hợp với khả năng của tổ chức, tăng cường nguồn vốn hoạt động chú trọng nguồn vốn huy động tại chỗ; thực hiện nghiêm túc các giới hạn an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; tăng cường đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và nâng cao trình độ cán bộ đáp ứng nhu cầu công tác, phục vụ thành viên tốt hơn để Quỹ hoạt động và phát triển an toàn, bền vững. Phương hướng nhiệm kỳ IV (2022-2026), Quỹ phấn đấu bình quân hàng năm kết nạp từ 50-100 thành viên mới, nâng tổng số thành viên đến năm 2026 là 1.600 thành viên; chỉ tiêu nguồn vốn hàng năm tăng từ 4-8%/năm và đến năm 2026 nguồn vốn đạt 82 tỷ đồng; dư nợ cho vay thành viên đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng tăng từ 8-10%/năm.

 

Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Vũng Tàu tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021

Ngày 31/3/2022, Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Vũng Tàu tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021.

Theo báo báo kết quả hoạt động năm 2021, tổng thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Vũng Tàu  đến ngày 31/12/2021 đạt 581 thành viên. Tổng nguồn vốn 62,1 tỷ đồng, trong đó vốn huy động là 53,5 tỷ đồng; Dư nợ cho vay 55,8 tỷ đồng; Quỹ đạt lợi nhuận sau thuế là 359 triệu đồng.

 Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Vũng Tàu được thành lập năm 1996, đến nay hoạt động và phát triển 26 năm, Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Vũng Tàu đã đánh dấu được vị thế của mình và là địa chỉ tin cậy của thành viên và người dân trên địa bàn; đóng góp một phần lớn vào sự phát triển, tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Kế hoạch năm 2022, Quỹ thực hiện các biện pháp tổ chức và điều hành bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương; thực hiện đúng đề án củng cố phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đề ra, xây dựng phương án thu hẹp địa bàn hoạt động theo Thông tư 21/2019/TT-NHNN, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để sửa chữa trụ sở hoạt động Quỹ về địa chỉ mới. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể: Quỹ phấn đấu phát triển thêm 50 thành viên; tăng tổng nguồn vốn hoạt động lên 68 tỷ đồng, vốn huy động 53 tỷ đồng, dư nợ cho vay 55 tỷ đồng. Quỹ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng tín dụng để đạt lợi nhuận là 300 triệu đồng. 

AN HƯNG

Qũy tín dụng  nhân dân Long Điền: Tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021

Ngày 15/4/2022, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền đã tổ chức đại hội thường niên năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện của Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, đại diện UBND xã Phước Hưng, đại diện UBND thị trấn Long Hải và đại diện 100 đại biểu thành viên của Qũy đã đến dự.

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền hoạt động trên địa bàn Thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng và Phước Tỉnh, là nơi phát triển kinh tế gắn liền với biển. Kinh tế trên địa bàn chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, kinh tế hộ gia đình, do đó các món vay nhỏ lẻ được thực hiện nhanh chóng, lãi suất hợp lý có ý nghĩa rất lớn đến việc phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương.

Theo báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, qua 10 năm hoạt động QTD Long Điền đã từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu, tạo dựng được uy tín cũng như sự thân thiện, gần gũi với khách hàng và thành viên vay vốn. Với sự nỗ lực của tập thể nhân viên, Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, cùng với sự giám sát, hỗ trợ của Ngân hàng nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và sự ủng hộ của chính quyền địa phương, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Long Điền đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần hỗ trợ vốn cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tổng nguồn vốn hoạt động tính đến ngày 31/12/2021 là 168,5 tỷ đồng (đạt 104% so với kế hoạch năm); vốn huy động là 129,2 tỷ đồng (đạt 102,5%); dư nợ cho vay là 136,4 tỷ đồng ( đạt 101% so với kế hoạch năm); kết quả kinh doanh chênh lệch thu nhập so với chi phí là 2 tỷ đồng (đạt 126,1% so với kế hoạch năm).

Đến tham dự và chúc mừng đại hội của Quỹ tín dụng Long Điền, Ông Nguyễn Lợi, Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh phát biểu: "Quỹ tín dụng Long Điền là Quỹ tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả có chỉ số dẫn đầu về hoạt động quỹ tín dụng trên địa bàn; đánh giá cao chất lượng hoạt động, năng lực quản trị và điều hành phối hợp của các thành viên hội đồng quản trị Quỹ; hoạt động của quỹ năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo duy trì hoạt động ngày càng tốt hơn và khuyến nghị vai trò điều hành, dẫn dắt của hội đồng quản trị thể hiện vai trò giao quyền độc lập đối với Ban giám đốc;  hoạt động của quỹ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn  cho các thành viên trực tiếp sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng cuộc sống".

 Kế hoạch năm 2022, Quỹ tín dụng Long Điền: Định hướng phát triển hoạt động của quỹ tín dụng với phương châm uy tín, thân thiện để đảm bảo Quỹ hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc trong công tác thẩm định, kiểm tra sử dụng vốn để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Quỹ, triển khai thực hiện kịp thời văn bản liên quan của Ngân hàng Nhà nước và các cấp ban ngành, đảm bảo hoạt động an toàn, đúng luật. Quỹ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: tăng nguồn vốn hoạt động 169 tỷ đồng, tăng huy động lũy kế  130 tỷ đồng, dư nợ cho vay lũy kế 140 tỷ đồng, dự kiến tăng số thành viên lũy kế đạt 1.261 thành viên (tăng 80 thành viên); kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 lợi nhuận đạt 1,9 tỷ đồng.

 PKH

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 158
Tất cả: 48908894