Hoạt động Liên minh HTX và thành viên Hoạt động Liên minh HTX và thành viên

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022"

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-MTTW-BVD ngày 21/7/2022 của Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương về tổ chức các hoạt động Tháng cao điếm "Vì người nghèo" năm 2022, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đấy mạnh tuyên truyền, phố biến sâu rộng, nâng cao nhận thức của toàn thê cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động của khu vực kinh tế tập the, hợp tác xã về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững và tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không đế ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch số 562/KH- MTTW-BTT ngày 19/6/2022 của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triến khai thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 .

Tố chức các hoạt động trước và trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 (từ ngày 01/10/2022 đến 18/11/2022) phù hợp với tình hình thực tiễn như: Biểu dương, khen thưởng các HTX, các tổ chức, cá nhân có nhiều đống góp cho người nghèo và ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức các hội nghị, hội thảo triên khai Tháng cao diem...; tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị và các cơ sở kinh tế tập thể, HTX tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh thiên tai...

+ Đối với Liên minh HTX tỉnh, thành phố: ủng hộ thông qua Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

+ Đối với các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam: ủng hộ thông qua Công đoàn Liên minh HTX Việt Nam:

Tên Tài khoản: BCH Công đoàn LMHTXVN

SỐTK: 113000000270

Ngân hàng: NH TMCP Công Thưong Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình

Báo cáo kết quả cụ thể các hoạt động tuyên truyền và kết quả ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" hưởng ứng Tháng cao điếm "Vì người nghèo" năm 2022 theo phụ lục (đỉnh kèm) về Liên minh HTX Việt Nam (qua Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền hoặc gửi theo địa chỉ Email: thongtin@vca.org.vn) trước ngày 30/11/2022 để tổng họp, báo cáo ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xem chi tiết nội dung van văn

Hoàng Lan


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 51793495