Khen thưởng - xử phạt Khen thưởng - xử phạt

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ngày 10/8/2017, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban thi đua khen thưởng tỉnh về phát huy vai trò của công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2017-2022. Mục tiêu của chương trình nhằm: Nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh, đưa công tác thi đua, khen thưởng thật sự trở thành động lực, nguồn lực và là công cụ để phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX; Phát huy sức mạnh của cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua. Qua đó, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2017-2022; Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Liên minh hợp tác xã và Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các HTX tiêu biểu, người lao động trong các HTX.

Nội dung của chương trình phối hợp nhằm: Một là, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX. Hai là, Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX, góp phần xây dựng nông thôn mới" trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX. Ba là, tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các hình thức phong phú, thích hợp. Bốn là, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tế và đặc thù của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Năm là, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác thi đua, khen thưởng trong khu vực kinh tế tập thể, HTX nói riêng.

Tại lễ ký kết Liên minh HTX tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đều cho rằng, việc ký kết lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát huy vai trò của công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao, triển khai những nội dung ký kết hai cơ quan cần phối hợp và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong các đơn vị thành viên. Tăng cường nội dung về công tác thi đua, khen thưởng vào hoạt động trong hệ thống Liên minh HTX; chỉ đạo, hướng dẫn Khối thi đua các HTX triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Cùng nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tế và đặc thù của khu vực kinh tế tập thể, HTX; khuyến kích phát triển kinh tế HTX cả về số lượng, chất lượng và đạt hiệu quả.

PKH


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 49717045