Liên minh HTX VN và các tỉnh Liên minh HTX VN và các tỉnh

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT: Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã 21/02/2020

Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về Hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX. Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 1/04/2020.

ản phẩm măng tây của HTX ở Ninh Thuận. Ảnh minh họa, nguồn internet

Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá HTX, liên hiệp HTX (sau đây gọi chung là HTX) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
Thông tư 01 áp dụng cho các HTX tổ chức và hoạt động theo Luật HTX năm 2012; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động, chấm dứt hoạt động của HTX.
Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng HTX, việc đánh giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo đó, Thông tư 01 đưa ra 04 lĩnh vực để phân loại HTX như: theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; quy mô thành viên; quy mô tổng nguồn vốn; và theo ngành nghề.
Về đánh giá HTX, Thông tư 01 đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm, gồm 4 tiêu chí; nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX, tối đa 30 điểm, gồm 5 tiêu chí; nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm, gồm 6 tiêu chí.
Hàng năm, Hội đồng quản trị HTX tổ chức tự đánh giá và cho điểm HTX mình theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn.
Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, HTX nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký HTX. Sau đó, chậm nhất vào ngày 18 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh.
Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 hàng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

 


Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • 4454/QĐ-BNN-VPĐP (24/11/2020)
  Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về...
 • 435/LMHTXVN-TTTT (30/06/2020)
  Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế
 • 1490/QĐ-BKHĐ (17/10/2019)
  Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch...
 • 628- LMHTXVN/CSPT (17/10/2019)
  Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn...
 • 212/QĐ-TTg (19/03/2019)
  Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm...

Thông báo Thông báo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 17
Tất cả: 49716811