Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày tạo
1 4454/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định ban hành Bộ tài liệu tập huấn những kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm 24/11/2020
2 435/LMHTXVN-TTTT Kỷ niệm ngày Hợp tác xã Quốc tế 30/06/2020
3 1490/QĐ-BKHĐ Quyết định số 1490/QĐ-BKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Đề án Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã. 17/10/2019
4 628- LMHTXVN/CSPT Tham gia cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" 17/10/2019
5 212/QĐ-TTg Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 19/03/2019
6 98/2018/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 01/11/2018
7 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã năm 2012 28/03/2018
8 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã 27/03/2018
9 107/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 27/03/2018
10 2261/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 27/03/2018
11 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 27/03/2018
12 24/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 27/03/2018
13 62/2013/QĐ-TTg Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 27/03/2018
14 15/2014/TT-BNTPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 27/03/2018
15 68/2013/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 27/03/2018
16 445/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020 27/03/2018
17 15/2016/TT-BNTPTNT Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp 27/03/2018
18 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 22/03/2018
19 1268/QĐ-TTg Ngày Hợp tác xã Việt Nam 28/07/2017
Hiển thị 19 kết quả
của 1